شرح کلی سامانه ثبت تخلف چراغ قرمز

سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع ها جهت نظارت بر توقف خودروها پشت خط عابر پیاده نصب می گردد و با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر تمامی خودروها را بر اساس دید سه بعدی تشخیص داده و رهگیری می نماید. در صورت بروز تخلف سیستم به صورت هوشمند دو عکس شاهد که در هر دوی آن ها تصویر وضعیت چراغ راهنمایی و مکان خودروی متخلف مشخص است تهیه می نماید. این دو عکس به گونه ای انتخاب شده اند که عکس اول متعلق به زمانی است که خودرو وارد وضعیت تخلف گردیده است و عکس شاهد دوم مربوط به مدتی بعد از عکس شاهد اول است که تخلف محرز شده و خودرو در حال خروج از تقاطع می باشد. تشخیص خودروها و تخلفات در این سیستم بر اساس دید سه بعدی و مستقل از پلاک می باشد به گونه ای که خودروهای بدون پلاک استاندارد و یا با پلاک مخدوش که توسط نرم افزار پلاک خوانی خوانده نمی شود نیز در این سیستم تشخیص داده شده و در صورت تخلف برای آن ها یک تخلف کامل ثبت می گردد. همچنین مکان و محل نصب پلاک در این سیستم تاثیری در تشخیص تخلف خودروی متخلف ندارد.
با توجه به مکان یابی سه بعدی خودروها در سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، تخلف عبور مستقیم از چراغ راهنمایی و یا گردش به چپ و راست را به تفکیک تشخیص می دهد. همچنین در صورتی که خودرو روی خط عابر پیاده نیز توقف نماید در سیستم تشخیص داده شده و برای آن تخلف توقف روی خط عابر پیاده ثبت می گردد. همچنین لحظه وقوع تخلف در نمودار زمانی گرافیکی مشخص می گردد. این سیستم قابلیت ثبت همزمان چندین تخلف برای خودروهای مختلف را دارا می باشد و تک تک خودروها به صورت اتوماتیک توسط سیستم پلاک خوانی می شوند.
نمونه تصویر خروجی این سیستم به صورت زیر می باشد:


Redlight_Enforcement_System_Violation-750x475
همانطور که در عکس ها مشاهده می کنید در تصاویر شاهد، روند حرکت خودرو و وضعیت چراغ  قابل مشاهده می باشد و همچنین خودروی متخلف از سایر خودروها در تصویر متمایز شده است. لازم به ذکر است یکی از قابلیت های سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، ضبط فیلم مربوط به هر یک از تخلفات می باشد که به صورت کم حجم و با کیفیت مناسب به کمک شناسه تخلف حتی روی اینترنت قابل دسترسی است. این فیلم از چند ثانیه قبل از تخلف تا چند ثانیه بعد از تخلف، تقاطع را نمایش می دهد و یکی از قابلیت های جانبی و منحصر به فرد این سیستم به شمار می آید.