نسل های رادار سرعت سنج

هسته اصلی سیستم سرعت سنج راداری، ماژول رادار است که بر اساس قوانین حوزه الکترومغناطیس فیزیک، خودروها را تشخیص داده و سرعت سنجی می نماید. به عبارت دیگر در این گونه سیستم ها یک ماژول مشخص داریم که خروجی آن به صورت خالص سرعت وسیله نقلیه می باشد اما برای تکمیل عملکرد جامع سیستم و ثبت تخلف، دوربین تصویربرداری به همراه سایر ملحقات از جمله نورپردازی، تغذیه، مدارات کنترلی و پردازشی نیز برای سیستم ضروری است.

از نقطه نظر فناوری راداری، به طور کلی سه نسل برای رادارهای ترافیکی قابل تعریف است:

  • نسل اول: که تنها قادر به تشخیص سرعت و فاصله یک هدف متحرک هستند.
  • نسل دوم: که قادر به تشخیص سرعت و فاصله چند هدف متحرک و ساکن می‏ باشند.
  • نسل سوم: این رادارها با قابلیت تشخیص زاویه هدف که قادرند سرعت، فاصله و زاویه چندین هدف متحرک و ثابت را تشخیص دهند. در این صورت امکان تعیین مختصات دقیق اهداف (از جمله لاین حضور هدف در خیابان/جاده) به وجود آمده است.

با ظهور نسل سوم رادارهای ترافیکی، محدوده وسیعی از کاربردهای ترافیکی (و حتی غیر ترافیکی) قابل تعریف است که توسط شرکت های سازنده تجهیزات ترافیکی در سطح جهان پیاده‏ سازی می‏ شود.