دوربین پلاک خوان

دو دوربین صنعتی پلاک خوانی در این سیستم تعبیه شده است که پلاک جلو و عقب خودروهای عبوری را ثبت می کند. بدین صورت هر تردد در سامانه به صورت کاملا مستند خواهد بود. همچنین از رشته قرائت شده توسط پلاک خوان می توان برای انواع گزارش های آماری استفاده نمود.

 

دوربین پلاک خوان جلوی خودرو

دوربین پلاک خوان جلوی خودرو

 

دوربین پلاک خوان پشت خودرو

دوربین پلاک خوان پشت خودرو

 

قابلیت های زیر را دوربین پلاک خوان برای سیستم تخمین حجم بار به ارمغان آورده است:

  • مستندسازی تردد به همراه تصویر و رشته متنی پلاک استخراج شده توسط هسته تشخیص پلاک
  • امکان ارائه گزارش های آماری مربوط به تردد هر خودرو و حجم بار انتقال داده شده
  • محاسبه عوارض و مبلغ پرداختی توسط کامیون بر اساس حجم و ثبت با پلاک در پرتال مربوطه
  • تعریف سطح دسترسی و ممانعت از ورود و یا خروج خودرویی خاص
  • امکان تعریف کامیون های متعلق به مجموعه و یا کامیون های پیمانکاران و تهیه گزارش های جداگانه با سطوح دسترسی متفاوت
  • تهیه گزارش های آماری بر اساس مبدا بارگیری و تخلیه با در دست داشتن پلاک خودرو

 

 

لینک به محصول پلاک خوان