گواهینامه‌ها

1. گواهی‌نامه استاندارد اتحادیه اروپا
2. گواهی ثبت اختراع دوربین ثبت تخلف کارابین از سازمان مالکیت صنعتی ایران، سال 1396
 
 
 

3. گواهی توانمندی فناورانه از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 
 


4. گواهینامه رتبه‌ی 1 تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری از شورای عالی انفورماتیک (ساجات)

 
 


5. مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

6. اخذ پروانه بهره داری برای دوربین های سرعت سنج و ثبت تخلف

 
 
 


7. اخذ جواز تأسیس واحد فنی‌ومهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

8. مجوز فعالیت به‌ عنوان شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از سال 1387

 
 
 


9. اخذ گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت

10. اخذ پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت