ضرورت بکارگیری سامانه

امروزه با افزایش روزافزون جمعیت و به تبع آن افزایش وسایل نقلیه، تصادفات منجر به مرگ و میر افراد و جراحات ناشی از آن نیز افزایش یافته است. بخش قابل توجهی از تصادفات، مربوط به تخلفات عبور از چراغ قرمز و عدم رعایت حق تقدم در تقاطع می باشد.
نتایج تحقیقاتی موسسه ایمنی بزرگراه ها در آمریکا نشان می دهد که نادیده گرفتن علامت چراغ قرمز و عبور غیرمجاز از تقاطع ها جزء شایع ترین علت وقوع تصادفات می باشد و بیش از 20%  تصادفات درون شهری را شامل می شود که به تنهایی بخش بزرگی از تصادفات تقاطع ها و چهار راه ها را شامل می شود. همچنین سالانه 800 نفر کشته و حدود 7 بیلیون دلار خسارات ناشی از آن شامل اتلاف اموال، هزینه درمان، کاهش بهره وری و پرداخت های شرکت های بیمه می باشد.
بکارگیری دوربین در تقاطع ها جهت کنترل چراغ قرمز، قدمت 40 ساله دارند و در چند سال گذشته محبوبیت گسترده ای پیدا کرده است. ماموران پلیس در سراسر جهان ادعا می نمایند که این سیستم ها علاوه بر گسترش سیستم های ارتباطی، خود عاملی بازدارنده از بروز تخلفات رانندگی می باشد. علاوه بر آن این سیستم ها منبع درآمدی خوبی برای دولت می باشد.
به طور مثال در شهر تهران بیش از 1200 تقاطع، دارای چراغ قرمز می باشد، لذا "سیستم هوشمند ثبت تخلفات عبور از چراغ قرمز" به پلیس اجازه می دهد تا از تعداد ماموران خود در تقاطع ها بکاهد و در ماموریت های دیگر تمرکز یابد. همچنین اعمال قانون در مناطق متراکم شهری، علاوه بر درگیر نمودن بیش از اندازه پلیس، خود عاملی برای تشدید ترافیک می گردد.