تعیین حجم

هسته اصلی سیستم، بخش تعیین حجم می باشد. سخت افزار این بخش، سامانه تصویربرداری سه بعدی است که در بالا و کنار مسیر عبور کامیون ها نصب می شوند. برای این منظور می توان از دوربین های استریو (دید سه بعدی) و یا پرده لیزر استفاده نمود.
هر سامانه تصویربرداری سه بعدی در تکنیک استریو شامل دو دوربین است که با یکدیگر به صورت دقیق کالیبره شده اند و با ترکیب تصاویر این دو دوربین می توان عمق هر پیکسل از تصویر را با دقت مناسب استخراج نمود و از این اطلاعات برای اندازه گیری حجم اشیاء داخل تصویر استفاده نمود.
یک مجموعه دوربین استریو که بالای محل عبور کامیون نصب شده است، تصویر سه بعدی بالای خودرو را تهیه می کند که بدین ترتیب اگر پستی و بلندی در بار وجود داشته باشد به صورت دقیق در نرم افزار ثبت می گردد. به عبارت دیگر با تهیه رویه سه بعدی، محدودیتی برای صافف بودن سطح بالای بار نداریم که سیستم حجم بار را به درستی تشخیص دهد و تمامی پستی و بلندی های بار به صورت هوشمند در محاسبات دخیل خواهد شد.
مجموعه دوم تصویربرداری سه بعدی در کنار مسیر عبور کامیون نصب شده است که با تهیه پروفایل سه بعدی کنار کامیون ارتفاع قسمت بار خودرو را تشخیص داده و بدین ترتیب پروفایل قسمت بالای بار توسط دوربین استریوی بالایی و عمق نهایی بار توسط دوربین کناری مشخص می گردد.
مراحل پردازش در ادامه نمایش داده می شود:


تصویر دوربین چپ و راست

از ترکیب تصاویر، تصویر یکپارچه و دارای اطلاعات عمق تهیه می گردد که در زیر نمایش داده شده است: Volume_Stimate_Up_View

تشخیص هوشمند قسمت بار

Volume_Stimate_Up_View

پس از مشخص شدن اطراف (دور تا دور) قسمت بار و با در دست داشتن منحنی سه بعدی بالای قسمت بار از مجموعه تصویربرداری سه بعدی فوقانی و همچنین بکارگیری مجموعه سه بعدی تصویربرداری کناری برای حد پایینی بار، می توان با کمی محاسبات ریاضی، حجم بار محموله را بدست آورد. چند مثال از عملکرد سیستم را در زیر مشاهده می کنیم:

  • Volume_Stimation_6
  • Volume_Stimation_4
  • Volume_Stimation_3
  • Volume_Stimation_2
  • Volume_Stimation_1