تصویر رنگی (روز و شب) دوربین سرعت سنج ثابت

ماژول تصویربرداری این سیستم به هر دو طیف مرئی و IR حساس بوده و بدین ترتیب در تمامی ساعات شبانه روز از هر خودرو عکس رنگی تهیه می گردد. نکته مهم در این رابطه تهیه عکس رنگی از تمامی خودروهای عبوری (نه تنها خودروهای متخلف) می باشد که برای آن از فلاش استفاده نشده است و در نتیجه با تردد خودروها شاهد ایجاد نور مزاحم نیستیم.
این سیستم با بهره بردن از تصویربرداری مرئی و IR می تواند در طول شب حتی خودروهایی را که با چراغ های کاملا خاموش حرکت می کنند، شناسایی و سرعت سنجی نماید.

 • Fixed_Speed_Control_System_Color_Image_Night-1
 • Fixed_Speed_Control_System_Color_Image_Night-2
 • Fixed_Speed_Control_System_Color_Image_Night-3
 • Fixed_Speed_Control_System_Color_Image_Night-4
 • Fixed_Speed_Control_System_Color_Image_Night-5
 • Fixed_Speed_Control_System_Color_Image_Day_6
 • Fixed_Speed_Control_System_Color_Image_Day_5
 • Fixed_Speed_Control_System_Color_Image_Day_4
 • Fixed_Speed_Control_System_Color_Image_Day_3
 • Fixed_Speed_Control_System_Color_Image_Day_2
 • Fixed_Speed_Control_System_Color_Image_Day_1