قابلیت های اضافه جهت مدیریت ترافیک

جمع آوری اطلاعات جامع تردد خودروها (تردد شماری به تفکیک لاین و کلاس خودرو)

از قابلیت های موجود در این سیستم امکان اندازه گیری ترددهای انجام شده بر حسب پارامترهای مختلف از قبیل بازه های زمانی مختلف در شب یا روز، ساعات مختلف، نوع وسیله نقلیه (سبک و سنگین)، نوع پلاک (دولتی، عمومی و …)، لاین عبوری، نوع تخلف می باشد که اطلاعات آماری کاملی را در اختیار کاربران نهایی قرار می دهد. همچنین با توجه به قرائت پلاک تمام خودروهای عبوری امکان اخذ سایر گزارش های مربوطه را نیز در این سیستم وجود دارد.

اندازه گیری سرعت میانگین سفر

استخراج سرعت میانگین یک سفر با توجه به ثبت زمان عبور خودرو از جلوی هر نقطه سرعت سنجی امکان پذیر است. همچنین میانگین سرعت سفرها می تواند پارامتر خوبی برای بررسی ترافیک شهری و برون شهری باشد.

اندازه گیری منحنی توزیع سرعت نقطه ای

میانگین سرعت عبور خودروها از یک نقطه یکی دیگر از پارامترهای ترافیکی است که از جمله قابلیت های سیستم است. علاوه بر میانگین سرعت عبوری خودروها در یک محدوده زمانی؛ منحنی سرعت میانگین خودروهای عبوری نیز در دسترس است.

تفکیک پارامتر های ترافیکی خودروهای شخصی و عمومی

با توجه به قابل شناسایی بودن نوع پلاک های خودروهای سواری شخصی و خودروهای عمومی، امکان استخراج آمار تردد هر نوع خودرو بر حسب زمان و سرعت تردد امکان پذیر می باشد از جمله زمانبندی طی مسیر اتوبوس وتاکسی، نسبت خودروهای سبک به سنگین، نسبت خودروهای شخصی به عمومی و …

کنترل بار ترافیکی و حادثه

همانگونه که گفته شد با این سیستم می توان حجم تردد در حوزه هر نقطه سرعت سنجی را اندازه گیری و بار ترافیکی هر مسیر را مدیریت نمود و در صورتی که تغییرات جریان ترافیک رخ دهد می توان به بروز یک حادثه پی برد. به عنوان مثال با یک سیستم هنگامی که وسایل نقلیه پشت سرهم یا در کنار هم صف شده اند و یا در موقعیت نامناسبی ایستاده باشند احتمالا گره ترافیکی در ادامه راه پیش آمده است و یا به عنوان مثال دیگر هنگامی که تعداد ترددها بین نقاط سرعت سنجی متوالی در جاده ها تغییرات غیر منتظره ای پیدا کند نشانگر بروز مشکلی در مسیر بین دو سیستم سرعت سنجی است.