معرفی سیستم پلاک خوان بهبین


سیستم جامع و هوشمند کنترل تردد خودروها و پلاک خوان پارکینگ (بهبین) به منظور شناسایی و ثبت اتوماتیک تردد خودروها در درب های ورودی و خروجی سازمان یا مجتمع نصب می گردد و بر اساس انتظارات کارفرما و عملکرد، سیستم به 4 دسته تقسیم بندی می گردد:

ردیف

عنوان

کاربرد

خصوصیات

1

پلاک خوان آماری

ثبت پلاک خودرو و آمارگیری تردد خودروها

● قرائت و ثبت پلاک های عبوری

● نرم افزار ساده

2

پلاک خوان سازمانی

ثبت پلاک خودرو و کنترل تردد خودروها

● مناسب برای سازمان ها و ادارات (امکان کنترل تردد خودروها و انواع گزارشها)

● تعریف افراد مجاز و مهمان در سامانه

● کنترل درب ها با راهبند مکانیزه برای افراد مجاز

3

پلاک خوان پارکینگ

ثبت پلاک خودرو و محاسبه هزینه و صدور قبض

● محاسبه هزینه پارک بر اساس زمان توقف

● هوشمندسازی پارکینگ

● اخذ انواع گزارشات مالی

4

پلاک خوان جامع

کاربرد ترکیبی پلاک خوان سازمانی و پارکینگی

● پلاک خوان پارکینگی با قابلیت تعریف افراد خاص ( VIP )

● بکارگیری در پارکینگ های دارای کاربردهای مبتنی بر اعتبار دایم و موقت

● خصوصا برج های تجاری و ...


سیستم پلاک خوان